Login:

Heslo:
O fonde mikropožičiek
Slovak Business Agency spustila nový mikropôžičkový program. RPIC Trebišov je jednou zo šiestich spolupracujúcich inštitúcií na Slovensku. Centrum poskytne všetky potrebné informácie, príp. tlačivá. Je tiež oprávnené prijímať žiadosti o mikropôžičku a vydáva vlastné stanovisko k jej poskytnutiu.
Kontaktné údaje:
Tel.: +421 56 6681360-2,
Fax: +421 56 6725711
Mobil: 0905 479025
e-mail: rpic@rpic.eu
web: www.rpic.eu

Podmienky poskytnutia úveru
Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.
O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:
  • ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa,
  • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
  • ste registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a máte sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
  • ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky,
  • spĺňate definíciu mikro podniku - podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10 000 000 eur.
Výška úveru
Minimálna výška úveru je 2 500 eur. Maximálna výška úveru je 50 000 eur. Účel použitia úveru
Žiadať môžete úver na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie:
  • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním,
  • rekonštrukcia, úprava a opravu a prevádzkových priestorov a technológií,
  • nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru
  • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
  • iné investičné projekty schválené Vykonávateľom.
Poskytnutý úver nesmiete použiť na iný, ako schválený účel.
Viac informácií na: http://www.sbagency.sk/podmienky-poskytnutia-uveru#.VP2kAY79Ydk
Vytlač
 
Info box
Copyright © 2007, powered by Freshmedia   | 1468962