Login:

Heslo:
RPIC Trebišov
Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov a jeho organizačná jednota EUROPE DIRECT, ako nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja.
Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu, demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.

Informujeme našich podnikateľov o najnovších hospodárskych tendenciách, legislatívnych úpravách a zmenách na Slovensku, a tým vytvárame jasnú predstavu o možnostiach podnikania na Slovensku.

Informujeme o najnovších programoch a iniciatívach Európskej únie zameraných na podporu malých a stredných podnikov, o nových príležitostiach a celkovom dianí na zahraničných trhoch.

Radíme začínajúcim podnikateľom z hľadiska právnej podstaty podnikania, postupu pri registrácii, spracovania podnikateľskej myšlienky do podnikateľského plánu, a možností získavania počiatočného kapitálu apod. Pri špecifických problémoch firmy sprostredkujeme vhodného odborného poradcu k danej problémovej oblasti.

Radíme vo všetkých oblastiach, v ktorých opatrenia Európskej únie majú dopad na rozvoj obchodu a podnikania, či už ide olegislatívne ustanovenia, základné colné predpisy alebo normy a štandardy platné vrámci Európskej únie.

Vzdelávame potenciálnych ale aj existujúcich podnikateľov s cieľom osvojenia si základných manažérskych schopností a získania nevyhnutných vedomostí pre vedenie vlastnej firmy.

Organizujeme semináre a pracovné stretnutia, na ktorých sa podnikatelia oboznamujú s najnovšími trendami a podmienkami podnikania najmä na zahraničných trhoch.

Zabezpečujeme financovanie životaschopných projektov malých astredných podnikateľov pre štart, resp. rozvoj ich podnikateľských aktivít v rámci sociálno-ekonomického rozvoja Trebišovského regiónu, prostredníctvom domácich a zahraničných finančných zdrojov, predovšetkým však zo zdrojov Európskej únie.

Sprostredkujeme vhodného obchodného partnera, zaznamenávame dopyt a ponuku, publikujeme a tým vytvárame predpoklady k novým operáciám.

Spolupracujeme s inštitúciami podporujúcimi malé a stredné podnikanie a rozvoj regiónu na Slovensku a v zahraničí ako aj so sieťou Euro Info Centier zriadených Európskou komisiou apôsobiacich v 37 krajinách.

REALIZUJEME projekty na podporu podnikania v spolupráci so slovenskými a predovšetkým zahraničnými subjektami. Príklady – Projekt „Technologický inkubátor“ pre inovatívne firmy, projekt „Posilnenie organizácie remesiel a podpora remeselnej výroby v Karpatskom euroregióne“, projekt „Podpora exportu slovenských podnikov“, atď.Vytlač
 
Info box
Copyright © 2007, powered by Freshmedia   | 1462107